logo

Gebruiksvoorwaarden

Epique business development B.V. handelend onder de naam Subsidiespot.nl biedt een gepersonaliseerde dienst in abonnementsvorm die leden toegang biedt tot informatie over relevante subsidieregelingen en lopende subsidieaanvraag trajecten die online beschikbaar worden gesteld. Hierna te noemen: Subsidiespot.nl.

Het gebruik van onze dienst is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer we in deze Gebruiksvoorwaarden spreken over Subsidiespot.nl, onze dienst of de dienst, bedoelen we de gepersonaliseerde dienst die door Subsidiespot.nl wordt geleverd om subsidies eenvoudig te maken, met inbegrip van alle opties en functies, de website en gebruikersinterfaces, alsmede alle content en softwaremodules die zijn verbonden aan onze dienst.

Abonnement

Het Subsidiespot.nl abonnement wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt nadien telkens verlengd voor eenzelfde periode van 12 maanden voortgezet totdat het wordt opgezegd met een inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Als u gebruik wilt maken van Subsidiespot.nl, moet u beschikken over internettoegang. U moet tevens een betaalplan afsluiten, door een betaalmiddel te verstrekken. Betaalmiddel betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via uw account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. U geeft ons toestemming om uw lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via uw betaalmiddel, tenzij u uw lidmaatschap opzegt vóór verlenging van het abonnement (zie Opzeggen hieronder).

Facturatie

Het abonnementsbedrag voor Subsidiespot.nl wordt automatisch afgeschreven via uw betaalmiddel op de specifieke betalingsdatum die is aangegeven op de overeenkomst. De duur van de factureringscyclus bedraagt 4 weken.

We kunnen onze abonnementen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen of wijzigingen in abonnementen gaan pas in bij een nieuwe contract looptijd.

Opzegging

U kunt Subsidiespot.nl te allen tijde opzeggen op basis van de in de hierboven bij abonnement genoemde voorwaarden. Nadat u hebt opgezegd, behoudt u toegang tot onze diensten tot het einde van de contractperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperiode. Als u wilt opzeggen, ga naar de instellingen van uw account en volgt u de instructies voor opzegging. Als u uw lidmaatschap opzegt, wordt uw account automatisch gesloten aan het einde van uw huidige contractperiode. De datum is in te zien op de instellingenpagina.

Subsidiespot.nl dienst

De diensten en content van Subsidiespot.nl is alleen bedoeld voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de onderneming. Tijdens de duur van uw abonnement verlenen wij u een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om Subsidiespot.nl te gebruiken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan u overgedragen. U stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor andere doeleinden.

U stemt ermee in om content en informatie die wordt verkregen vanaf of via Subsidiespot.nl, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in de gebruiksvoorwaarden).

De Subsidiespot.nl software is ontwikkeld door of voor Subsidiespot.nl en mag alleen worden gebruikt voor geautoriseerde gebruikers voor het bekijken van Subsidiespot.nl content en het raadplegen van het gepersonaliseerde profiel en bijbehorende functionaliteiten. De Subsidiespot.nl software mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor het bedoeld is. U stemt ermee in dat je automatisch bijgewerkte versies van Subsidiespot.nl software kunt ontvangen.

Account toegang

De gebruiker die het Subsidiespot.nl account heeft gemaakt en via wiens betalingsmethode de abonnementskosten in rekening worden gebracht (de 'Accounteigenaar'), is verantwoordelijk voor alle activiteiten via het Subsidiespot.nl account. Als de Accounteigenaar controle wil houden over het account en wil voorkomen dat iemand toegang hiertoe krijgt (met inbegrip van de kijkgeschiedenis voor het account), dient hij of zij toezicht te houden op de toegang tot het profiel en de gegevens van het Betaalmiddel voor het account geheim te houden. u bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons verstrekt met betrekking tot u account, en om deze waar nodig bij te werken. We kunnen u account beëindigen of tijdelijk blokkeren om jou, Subsidiespot.nl of onze partners te beschermen tegen identiteitsdiefstal of andere frauduleuze activiteiten.

Diversen

Toepasselijk recht. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht.

Support. Als u meer wilt weten over de diensten van Subsidiespot.nl of als u hulp nodig hebt met u account, kun u via onze website www.subsidiespot.nl of via info@subsidiespot.nl jouw vraag stellen. De support is enkel gericht op de technische werking van de software. Niet voor hulp bij het opstellen van subsidieaanvragen of advies daarover. In geval van vragen over inhoudelijke support bij subsidieaanvragen, kan Subsidiespot.nl u doorverwijzen naar een gespecialiseerde subsidiespecialist

Van kracht blijvende bepalingen. Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen onverminderd van kracht.

Wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden.Subsidiespot.nl kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. We stellen u minimaal 30 dagen voordat dergelijke wijzigingen op jou van toepassing zijn, op de hoogte.

Elektronische communicatie.We sturen u informatie over u profiel (zoals relevante wijzigingen van subsidie regelingen, notificaties, betaling autorisaties, facturen, wachtwoordwijzigingen, wijzigingen van u Betaalmiddel(en), bevestigingsberichten en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij u registratie.

Laatst bijgewerkt: 1 november 2023